Algemene voorwaarden DDG Promotions B.V. 

Artikel 1.  Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, en verbintenissen tussen DDG Promotions BV – hierna te noemen: “DDG” – en haar wederpartij – hierna te noemen “koper” –, alsmede de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DDG voor de uitvoering waarvan door DDG van de diensten van derden gebruikt wordt gemaakt.

 2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DDG en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.

 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt koper geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door koper verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail of op enige andere wijze verstrekt aan DDG, zodat schriftelijke bevestiging door DDG niet (alsnog) noodzakelijk is.

 

Artikel 2.  Aanbiedingen/Offertes/Prijzen

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 2. De door DDG gemaakte offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. DDG is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd en op voorwaarde dat de in de offerte aangeboden zaken nog aanwezig zijn c.q. leverbaar zijn.

 3. Alle door DDG gedane aanbiedingen/offertes kunnen, zolang een overeenkomst niet tot stand is gekomen, door DDG te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat DDG enige (schade)vergoeding in welke vorm dan ook aan koper verschuldigd zal zijn.

 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is DDG daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DDG anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht DDG niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen.

 7. Overeenkomsten waarbij DDG partij is, gelden eerst als gesloten nadat DDG een order van koper heeft aanvaard dan wel nadat de feitelijke levering van de verkochte zaken heeft plaatsgevonden. Onder order dient te worden verstaan alle bestellingen, op welke wijze dan ook gedaan, die ter kennis van DDG zijn gebracht.

 8. De prijzen in de aanbiedingen/offertes gelden voor levering af magazijn DDG, in Euro, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 9. Indien DDG met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

 

Artikel 3.  Levering

 1. Levering is geschied zodra de zaken verzendgereed staan in het magazijn van DDG, tenzij anders overeengekomen. Alsdan gaat het risico over op koper. Koper wordt dan geacht de zaken in juiste staat in ontvangst te hebben genomen.

 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat DDG deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 3. Indien koper het gekochte niet binnen 5 werkdagen na terbeschikkingstelling afhaalt of niet onmiddellijk bij aflevering in ontvangst neemt is DDG gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.

 4. Het verlies van of schade aan de zaken nadat het risico is overgegaan op koper, ontslaat deze niet van de verplichting de prijs te betalen, tenzij het verlies of de schade te wijten is aan een handeling of nalatigheid van DDG.

 5. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DDG gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

 6. DDG is gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

 7. Indien DDG een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper DDG schriftelijk in gebreke te stellen.

 8. Indien DDG gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan DDG ter beschikking heeft gesteld.

 9. DDG is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. DDG is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 4.  Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen na (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daarvoor in het normale handelsverkeer worden gesteld.

 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan DDG te worden gemeld.

 3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat enkel en alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van DDG op de wijze zoals door DDG aangegeven.

 4. Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 5. Koper dient DDG in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.

 

Artikel 5.  Facturering en betaling

 1. Betaling dient te geschieden contant bij levering of binnen 14 dagen na eindfactuurdatum op een door DDG aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Voor betaling van voorschotten geldt artikel 5.2.

 2. DDG is gerechtigd voorschotten in rekening te brengen. Betaling van voorschotten dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan koper van rechtswege in verzuim is.

 3. Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

 4. Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk aan DDG medegedeeld te worden.

 5. Koper heeft niet de bevoegdheid om zijn betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen met hetgeen hij eventueel van DDG te vorderen heeft.

 6. Indien de kostprijs van DDG wordt verhoogd als gevolg van onverwachte omstandigheden, waaronder tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is DDG gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan koper. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van DDG geldende dagkoers gehanteerd.

 7. Indien koper in gebreke blijft de betaling binnen de gestelde termijn te voldoen, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is tevens een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 8. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van DDG op koper onmiddellijk opeisbaar.

 9. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 6.  Incassokosten

 1. Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350, -.

 

Artikel 7.  Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DDG gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DDG zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DDG niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 

Artikel 8.  Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door DDG geleverde zaken blijven eigendom van DDG totdat koper alle verplichtingen uit alle met DDG gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht DDG zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

 4. Door DDG geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 5. Voor het geval dat DDG zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DDG of een door DDG aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DDG zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 9.  Garantie

 1. De door DDG geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de fabrikant worden gesteld.

 2. Deze garantie is alleen van toepassing indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Een overeengekomen garantie is beperkt tot:

 • fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken en schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik door koper of een derde;

 • leveringen aan kopers in Nederland.

 

  4. De overeengekomen garantie vervalt:

 • bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

 • bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door koper of een derde of na wijzigingen, veranderingen of reparatie door koper of een derde aan of van het geleverde.

 • Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

Artikel 10.  Opschorting en ontbinding

 1. DDG is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

 • koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

 • na het sluiten van de overeenkomst DDG ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

 • koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is DDG bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van DDG op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien DDG de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. DDG behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11.  Annulering

 1. Indien koper, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, deze wenst te annuleren, wordt 100% van  de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Indien koper bij annulering de afname weigert van de reeds door DDG aangeschafte zaken, al dan niet be- of verwerkt, is koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten, zoals transport- en opslagkosten, aan DDG te voldoen.
 3. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 12.  Aansprakelijkheid

 1. Indien door DDG geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van DDG jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.
 2. Indien DDG aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. DDG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen onder meer gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DDG of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 13.  Overmacht

1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van DDG kan worden gevergd, heeft DDG het recht, zulks uitsluitend ter zijner keuze, te vorderen dat:

 1. indien mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn, ofwel;

 2. de uitvoeringstermijn wordt verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de hierboven bedoelde omstandigheden.

2. Onder de hierboven in lid 1 bedoelde omstandigheden worden mede begrepen brand, stakingen of werkonderbrekingen en het geval dat DDG door personeel of materiaal – al dan niet afkomstig van derden – waarvan DDG zich voor de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat wordt gesteld.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van aan DDG bij het aangaan ervan onbekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft DDG het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering wel mogelijk zal zijn.

4. Mocht de hierboven in lid 1 genoemde verlenging van de uitvoeringstermijn naar het oordeel van DDG meer gaan belopen dan drie maanden, dan wel nakoming geheel onmogelijk zal zijn, dan is DDG gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal koper een evenredig deel van de totaalprijs verschuldigd zijn.

 

Artikel 14.  Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde behoudt DDG zich de rechten en bevoegdheden voor die DDG toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht.
 2. Alle door DDG verstrekte stukken, zoals offertes, facturen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DDG worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. DDG behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. De opdrachtgever vrijwaart DDG voor alle vervolgingen, eisen of andere acties van derden, voor zover deze het gevolg zijn van aansprakelijkheid en/of schade aan de zijde van de opdrachtgever, met inbegrip van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, tenzij de door de opdrachtgever verrichte handelingen en/of omissies het gevolg zijn van het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van de contractuele verplichtingen van DDG.

 

Artikel 15.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van de met DDG gesloten overeenkomst dan wel overeenkomsten die daarmede samenhangen, zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Neem contact met ons op

Error 404